Zakelijke arrangementen

Bruiloft arrangementen

Familie/groeps arrangementen

correspondentieadres

Holland River Tours
Binnenkant 1 
1011 BG Amsterdam

Tel: +31 (0)20 4205015
Mail : info@hollandrivertours.nl

twitterfacebook

Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden gelden voor overeenkomsten tot levering door of in opdracht van Holland River Tours van goederen of diensten zoals maar niet beperkt tot vaar - of cateringdiensten aan afnemer van die goederen of diensten, hierna tezamen aangeduid als ‘levering van diensten’. Afwijkingen van de voorwaarden verbinden Holland River Tours slechts indien zij schriftelijk door Holland River Tours zijn aanvaard. Niet handhaving van een bepaling door Holland River Tours in een concreet geval brengt geen verval van de bepaling mee.

1. Totstandkoming overeenkomst
1.1 Een offerte van Holland River Tours is vrijblijvend en kunnen geen rechten aan worden ontleend.
1.2 Een overeenkomst komt pas dan tot stand indien Holland River Tours hierover een bevestiging heeft gestuurd.
1.3 Indien de bevestiging door afnemer niet ondertekend teruggestuurd is, behoudt Holland River Tours zich het recht voor de bevestiging als vervallen te beschouwen.

2. Levering

2.1 Holland River Tours streeft ernaar de levering van de dienst te doen plaatsvinden zoals schriftelijk is overeengekomen.
Een tijdsoverschrijding en meer in het algemeen het tekortschieten in de nakoming van een verplichting kan aan Holland River Tours alleen worden toegerekend, indien de oorzaak daarvan een omstandigheid is die rechtens voor risico van Holland River Tours komt.
Voor risico van Holland River Tours komen in ieder geval niet stakingen, blokkades, transportvertragingen, overheidsmaatregelen waaronder ook vallen vaarverboden of omleidingen, extreme drukte of extreem hoog water, stremmingen van waterwegen, brand of explosie, extreme weersomstandigheden waaronder ook valt strenge vorst, uitval van energie, machinebreuk, tekort aan grondstoffen, uitstroom van gevaarlijke stoffen, ook wanneer deze omstandigheden zich bij toeleveranciers of hulppersonen van Holland River Tours voordoen en daardoor de nakoming van haar verplichtingen wordt verhinderd of bemoeilijkt.
2.2 Op de afnemer rust een afnameplicht.
2.3 De afnemer kan geen rechten ontlenen aan een voorkeur naar type schip of schipper.
2.4 Indien door omstandigheden onverhoopt geen schepen beschikbaar zijn heeft Holland River Tours het recht om, na overleg met de klant, een redelijk alternatief te bieden met één of meerdere schepen van een ander bedrijf.
2.5 Een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst aan de zijde van Holland River Tours dient - op straffe van verval van alle rechten ter zake - door afnemer binnen 7 dagen schriftelijk te worden gemeld.

3. Prijs en betaling

3.1 Prijzen, ook in offertes, zijn exclusief BTW tenzij anders vermeld.
3.2 Ingeval van catering of indien de prijzen afhankelijk zijn van het aantal personen, is het aantal personen zoals overeengekomen in de bevestiging van Holland River Tours bepalend voor de facturering. Eventuele wijzigingen in het aantal personen dienen altijd schriftelijk en tot uiterlijk 72 uur voor vertrek te worden doorgegeven aan Holland River Tours. Holland River Tours behoudt zich het recht voor om in voornoemd geval de prijzen aan te passen.
3.3 Aanbetalingen, vermeld in de bevestiging, dienen op de vermelde datum ontvangen te zijn op de rekening van Holland River Tours. Bij het niet nakomen van deze betalingtermijn kan Holland River Tours eenzijdig de overeenkomst verbreken.
3.5 Als tijdens de levering van de dienst in overleg wordt besloten deze te verlengen of uit te breiden dan wordt het daarvoor geldende tarief in rekening gebracht.
3.6 Betaling vindt plaats in Euro’s op basis van een door Holland River Tours aan afnemer toe te zenden factuur. Betaling van de factuur dient op uiterlijk de vervaldag aan Holland River Tours te zijn voldaan. Er kan geen verrekening plaatsvinden met tegenvorderingen.
3.7 Alle kosten, verbonden aan de inning van de niet of niet op tijd betaalde facturen zijn voor rekening van de afnemer. Indien afnemer met betaling in verzuim is, is Holland River Tours gerechtigd een wettelijke rente plus 3% op jaarbasis over het verschuldigde bedrag aan de afnemer in rekening te brengen. Deze rente wordt berekend vanaf de vervaldag.

4. Annulering

4.1 Indien de afnemer de overeenkomst wil annuleren, moet hij Holland River Tours hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis stellen. Boothuur en arrangementen kunnen tot 21 dagen voor de afvaart kosteloos worden geannuleerd, catering tot 14 dagen voor afvaart. Daarna wordt 100% in rekening gebracht.

5. Aansprakelijkheid en schade

5.1 De afnemer is aansprakelijk voor de (mede) personen die van de dienst gebruik maken alsmede voor goederen of dieren die afnemer of genoemde personen bij zich hebben. De afnemer dient ervoor te zorgen dat aanwijzingen van de schipper, waaronder maar niet beperkt tot aanwijzingen tot behoud van het vaartuig en tot behoud van de rechten van Holland River Tours, direct worden opgevolgd. Niet nakoming van het bepaalde of enig ander doen of nalaten van afnemer of genoemde personen waardoor schade ontstaat, leidt voor de afnemer tot volledige aansprakelijkheid voor schade en kosten. Onder schade wordt tevens verstaan gevolgschade.
5.2 Holland River Tours aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies, diefstal of schade aan goederen die afnemer of andere genoemde personen bij zich hebben tijdens het afnemen van de dienst.
5.3 Holland River Tours aanvaardt geen aansprakelijkheid voor lichamelijk of geestelijk letsel van afnemer of andere genoemde personen of dieren.
5.4 Holland River Tours aanvaardt wel aansprakelijkheid als bovengenoemde gebeurtenissen het gevolg zijn van opzet of grove schuld van Holland River Tours.
5.5 Indien een derde Holland River Tours aanpreekt voor schade die het gevolg is van een omstandigheid, die in de verhouding tussen Holland River Tours en afnemer aan laatstgenoemde is toe te rekenen, vrijwaart afnemer Holland River Tours hierbij geheel tegen deze vordering van de derde en vergoedt aan Holland River Tours alle kosten, die voor Holland River Tours aan het verweer tegen die vordering zijn verbonden.

6. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

6.1 Op de overeenkomst, inclusief het tot stand komen daarvan, en eventuele aanvullingen daarop is alleen het Nederlands recht van toepassing. In geval van geschillen is de bevoegde rechter te Amsterdam (NL) de aangewezen rechter.

Holland River Tours, Binnenkant 1, 1011 BG AMSTERDAM

Laatste update: 12 oktober 2017

correspondentieadres

Holland River Tours
Binnenkant 1 
1011 BG Amsterdam

Tel: +31 (0)20 4205015
Mail : info@hollandrivertours.nl

twitterfacebook

NAAR BOVEN